image

Aktualne szkolenia

 

SZKOLENIE

Analiza ryzyka dla ujęć wód podziemnych i powierzchniowych
oraz
Planów Bezpieczeństwa Wody

11 grudnia 2019r., Warszawa


Ustawa Prawo wodne wprowadziła obowiązek analizy ryzyka dla ujęcia wody przez właściciela ujęcia realizującego zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.Niestety ustawa bardzo lakonicznie odnosi się nie tylko do kwestii metody wykonywania analizy, ale też zakresu i zawartości tego opracowania. Co więcej niedopełnienie tego obowiązku do końca 2020 roku  może skutkować cofnięciem pozwolenia wodnoprawnego. Celem szkolenia jest przygotowanie do wykonania i wdrożenia analiz ryzyka dla ujęć wód pitnych oraz planów bezpieczeństwa wody (PBW) z wykorzystaniem odpowiednio dobranych, metod i narzędzi. Spotkanie poprowadzą eksperci specjalizujący się w analizie ryzyka dla ujęć wód oraz wymagań zdrowotnych w odniesieniu do jakości wody dla zaopatrzenia ludności.

Szkolenie skierowane jest zarówno do przedstawicieli przedsiębiorstw wodociągowych, gmin i urzędów wojewódzkich,  a także hydrologów i firm konsultingowych.

Przedstawimy rozwiązania zarówno dla ujęć o dużej wydajności lub złożonych z dużej liczby urządzeń drenażowych oraz występujących w trudnych warunkach hydrogeologicznych, a także dla  ujęć o małej wydajności w typowych warunkach hydrogeologicznych. Ponadto w trakcie warsztatów uczestnicy wykonywać będą ćwiczenia praktyczne. Dzięki udziałowi w szkoleniu będą Państwo wiedzieli jak opracować, wdrożyć, czy też czego wymagać w SIWZ dla PBW oraz analizy ryzyka.

Prowadzenie:  dr hab. inż. Mariusz Czop oraz dr inż. Ewa Kret  (AGH w Krakowie).
Specjaliści w zakresie hydrogeologii stosowanej
i górniczej oraz hydrogeochemii, w tym w szczególności modelowania hydrogeologicznego i hydrogeochemicznego dla potrzeb remediacji środowiska wodnego oraz oczyszczania wód. Członkowie Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich. Autorzy/współautorzy opracowań dla zakładów wodociągowych, energetycznych, górniczych oraz jednostek samorządowych.

więcej informacji>>