Analiza ryzyka dla ujęć wód podziemnych i powierzchniowych

        

SZKOLENIE


ANALIZA RYZYKA DLA UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH I POWIERZCHNIOWYCH
ORAZ
PLANÓW BEZPIECZEŃSTWA WODY


Jeśli jesteś ziantersowany tym szkoleniem
napisz do nas na adres szkolenia@ekosem.pl


Ustawa Prawo wodne wprowadziła obowiązek analizy ryzyka dla ujęcia wody przez właściciela ujęcia realizującego zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Niestety ustawa bardzo lakonicznie odnosi się nie tylko do kwestii metody wykonywania analizy, ale też zakresu i zawartości tego opracowania. Co więcej niedopełnienie tego obowiązku do końca 2020 roku może skutkować cofnięciem pozwolenia wodnoprawnego.

Celem szkolenia jest przygotowanie do wykonania i wdrożenia analizy ryzyka dla ujęć wód pitnych oraz planów bezpieczeństwa wody (PBW) z wykorzystaniem odpowiednio dobranych, metod i narzędzi.

Spotkanie poprowadzą eksperci specjalizujący się w analizie ryzyka dla ujęć wód oraz wymagań zdrowotnych w odniesieniu do jakości wody dla zaopatrzenia ludności.

Szkolenie skierowane jest zarówno do przedstawicieli przedsiębiorstw wodociągowych, gmin i urzędów wojewódzkich,  a także hydrologów i firm konsultingowych.


Przedstawimy rozwiązania dla ujęć o dużej wydajności lub złożonych z dużej liczby urządzeń drenażowych oraz występujących w trudnych warunkach hydrogeologicznych, a także dla  ujęć o małej wydajności w typowych warunkach hydrogeologicznych. Ponadto w trakcie warsztatów uczestnicy wykonywać będą ćwiczenia praktyczne. Dzięki udziałowi w szkoleniu będą Państwo wiedzieli jak opracować, wdrożyć, czy też czego wymagać w SIWZ dla PBW oraz analizy ryzyka.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Identyfikacja zagadnień problemowych koniecznych do określenia w ramach wykonywania i wdrażania Planów Bezpieczeństwa Wody oraz analizy ryzyka dla ujęć wód pitnych - podziemnych i powierzchniowych.

 

2. Wymagania w zakresie wykonania analizy ryzyka dla ujęć wód pitnych.

 

3. Wytyczne metodyczne, nowoczesne metody i narzędzia dla potrzeb realizacji analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych

a)  Określenie zasięgu obszaru spływu wód do ujęcia (OSW)

b)  Określenie zasięgu strefy zasobowej ujęcia (ograniczonej izochroną t=25 lat czasu przepływu wody w warstwie wodonośnej)

c)  Określenie zasięgu leja depresji studni ujęciowej

d)  Określenie czasu przepływu wód przez strefę aeracji

e)  Metodyka identyfikacji ognisk zanieczyszczeń dla wód podziemnych oraz oceny podatności (wrażliwości) zbiorników wód podziemnych na zanieczyszczenie

f)   Szacowanie ryzyka dla ujęcia wód podziemnych – zadania praktyczne z wykorzystaniem dwóch metod szacowania podatności wód podziemnych na zanieczyszczenie

g)  Projektowanie monitoringu osłonowego i ewentualnych działań ochronnych w rejonie ujęcia wód podziemnych.

 

4. Wytyczne metodyczne, nowoczesne metody i narzędzia dla potrzeb realizacji planów bezpieczeństwa wody (PBW)

a)    Charakterystyka typowych systemów zaopatrzenia w wodę pitną z ujęć wód powierzchniowych i podziemnych

b)  Identyfikacja zagrożeń i analiza ryzyka w obrębie systemu ujmowania i dystrybucji wód do celów pitnych

c)  Wytyczne dla potrzeb projektowania i wdrażania nowoczesnych systemów monitoringu operacyjnego.

 

5. Wytyczne metodyczne, nowoczesne metody i narzędzia dla potrzeb realizacji analizy ryzyka dla ujęć wód powierzchniowych

a)  Określenie zasięgu obszaru spływu wód do ujęcia (obszar zlewni)

b)  Metodyka identyfikacji ognisk zanieczyszczeń dla wód powierzchniowych ze względu na ich pochodzenie i wpływ/szkodliwość na jakość wód powierzchniowych

c)  Określenie podatności wód powierzchniowych w zależności od czasu dopływu zanieczyszczeń do ujęcia i czasu reakcji w celu jego ochrony

d) Szacowanie ryzyka dla ujęcia wód powierzchniowych z tytułu dopływu zanieczyszczeń chemicznych i/lub organicznych.

PROGRAM SZKOLENIA W PDF


PROWADZENIE

Prof.dr hab. inż. Mariusz Czop - AGH w Krakowie. Członek Zarządu Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich. Specjalista w zakresie hydrogeologii stosowanej i górniczej oraz hydrogeochemii, w tym w szczególności modelowania hydrogeologicznego i hydrogeochemicznego dla potrzeb remediacji środowiska wodnego oraz oczyszczania wód. Autor/współautor publikacji naukowych, a także kierownik oraz główny wykonawca projektów naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych. Autor/współautor opracowań dla przemysłu w tym dla zakładów górniczych, energetycznych i wodociągowych oraz jednostek samorządowych.

dr inż. Ewa Kret - AGH w Krakowie. Specjalistka w zakresie hydrogeologii stosowanej, skupiająca swoją działalność głównie na modelowaniu numerycznym przepływu wód podziemnych i migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych, a także na interpretacji danych hydrogeologicznych i hydrologicznych dla potrzeb prognozowania zmian środowiska wodnego. Autorka/współautorka publikacji naukowych. Główny wykonawca projektów naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, w tym międzynarodowych. Autorka/współautorka opracowań dla zakładów górniczych, energetycznych i wodociągowych oraz jednostek samorządowych. Prowadzi w Polsce i zagranicą profesjonalne szkolenia i warsztaty.