Warunki uczestnictwa

1. Organizatorem szkoleń jest GT Sp. z o.o., właściciel marki EkoSem oraz strony www.ekosem.pl, z siedzibą w Poznaniu 60-687, os. Stefana Batorego 14i, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000520324, NIP 9721251010.

2. Warunkiem zgłoszenia udziału w Szkoleniu jest przesłanie wypełnionego czytelnie formularza zgłoszenia na adres e-mail szkolenia@ekosem.pl lub poprzez elektroniczny formularz zamieszczony na stronie www.eksem.pl w zakładce "Zapisy na szkolenia".

3. Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu jest równoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego warunków udziału w Szkoleniu, wynikających z zamówienia oraz  niniejszych Ogólnych Warunków.

4. Zamawiający otrzyma za pośrednictwem: e-maila potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu.

5. Organizator na prośbę Zamawiającego może wystawić fakturę pro-formę lub też ustalić płatność po Szkoleniu.

6. Nieuregulowanie opłaty nie oznacza rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu. Konieczne jest przesłanie w formie pisemnej rezygnacji z udziału w terminie określonym w formularzu zgłoszenia.

7. Podane kwoty za udział w Szkoleniu są kwotami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.

8. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż wskazany w formularzu zgłoszenia lub nieobecności zgłoszonej osoby na Szkoleniu, Zamawiającemu nie przysługuje zwrot wpłaty.

9. W przypadku braku możliwości udziału w Szkoleniu zgłoszonego wcześniej Uczestnika, Zamawiający w formie pisemnej (e-mailem) może wskazać inną osobę do udziału w Szkoleniu.

10. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie szkolenia.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji, niewykonanie, bądź niewykorzystanie przez uczestników jakiegokolwiek punktu programu imprezy z przyczyn niezależnych od niego.

12. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Szkolenia. Organizator poinformuje wówczas Zamawiającego telefonicznie i pisemnie (w formie e-maila) o odwołaniu Szkolenia oraz dokona zwrotu wpłaconej kwoty.